SAMOBOR, VLAHE BUKOVCA 22

RADNO VRIJEME: 15-20mr.sc. Ljiljana Buneta Jurić dr.med.dent.

 

Završila je srednju zubotehničku školu u Zagrebu. Diplomirala je 1998. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem stječe i zvanje magistra znanosti 2005. godine. Udana je i majka dva sina. Uže područja interesa su joj visoko estetska i funkcijka rekonstrukcija stomatognatog sustava s naglaskom na minimalno invazivne zahvate. Više...

Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1995. godine. Magistarski rad obranio je 1999. godine. Specijalistički ispit iz pedodoncije položio je 2001. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 2002. godine. U zvanje docenta izabran je na Zavodu za pedodonciju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu 2003. godine. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 2007. godine. Godine 2012. izabran je u zvanje redovitog profesora. Do sada je objavio više od 90 znanstvenih i stručnih radova. Posljednjih devet godina aktivno sudjeluje u trajnoj edukaciji doktora stomatologije održavši više od 200 predavanja i radnih tečajeva u zemlji i inozemstvu. Član je mnogih domaćih i inozemnih stručnih udruga i društava. Više...

Od 2007. godine predsjednik je Hrvatskog društva za dječju i preventivnu stomatologiju HLZ-a.

Uža područja interesa su mu prevencija karijesa, kemijska i mehanička kontrola plaka, mikrobiologija usne šupljine, endodontski postupci kod mliječnih i mladih trajnih zubi, dentalna traumatologija te estetski rekonstruktivni postupci.